Algemene voorwaarden

1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van de Webshop Kim Werner (hierna: Kim Werner). Kim Werner is gevestigd aan de Bergse Dorpsstraat 120, 3054 GG Rotterdam, Nederland. Telefoonnummer: +31 (0)10 422 24 46. Email: webshop@kimwerner.nl. Geregistreerd bij de Rotterdamse Kamer van Koophandel onder nummer 24406972. BTW nummer: NL001630396B87. 

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kim Werner zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Kim Werner zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Kim Werner zijn vrijblijvend. Kim Werner behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Kim Werner. Kim Werner is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kim Werner dit mee binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen zijn in Euro’s. Prijzen zijn definitief.

3.2 Betalingen geschieden vooraf en worden verwerkt door Multisafepay.

3.3 Na een bestelling ontvangt u per email een bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en de totale kosten. Een overzicht van uw bestelling ontvangt u uitsluitend per email. U ontvangt geen kopie van dit overzicht bij uw bestelling in het pakket.

3.4 Door gebruik te maken van een pas/creditcard bij betaling via Multisafepay, bevestigt u dat de gebruikte pas/creditcard van u is. Kim Werner is niet aansprakelijk voor misbruik van een pas en/of creditcard en voor misbruik van deze gegevens door derden.

3.5 Sale prijs aanpassingsbeleid:

3.5 A) Wij kunnen geen prijsaanpassing bieden op voorgaande aankopen indien de sale van start gaat.

3.5 B) Wij kunnen geen prijsaanpassing bieden voor artikelen die oorspronkelijk tijdens de sale zijn gekocht of voor artikelen die tijdens een speciale promotie tijdelijk in prijs zijn verlaagd. Zodra een artikel is gekocht tegen een verlaagde prijs, wordt er geen prijsaanpassing aangeboden als het artikel verder wordt afgeprijsd. 

 

4. Verzenden en leveringen

4.1 Alle bestellingen worden binnen 2 werkdagen aangetekend verzonden via Post NL. 

4.2 Zodra uw bestelling door ons is verwerkt, ontvangt u per email een bevestiging met een track & trace code. Met deze track & trace code kunt u de bestelling volgen. 

4.3 Post NL biedt het pakket éénmalig aan. Als aflevering aan de deur niet mogelijk is, wordt het pakket bij de dichtsbijzijnde Post NL locatie afgeleverd. De geadresseerde dient altijd te tekenen voor ontvangst.

4.4 A) Kim Werner is niet aansprakelijk indien de levering plaats vindt op een later tijdstip. Kim Werner behoudt het recht tot zestig dagen na bestelling te leveren, zonder in gebreke te worden gesteld door de klant. Na zestig dagen kan de klant de koop kosteloos ontbinden.
B) Vanwege vertragingen bij onze vervoerders veroorzaakt door COVID-19 hanteert Kim Werner voor onbepaalde tijd 60 dagen. 

4.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.6 Kim Werner doet haar uiterste best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dat geval vermeldt Kim Werner dit op de pakbon en/of neemt Kim Werner contact met u op. Het niet leverbare product zo spoedig mogelijk grecrediteerd. 

4.7 U bent verplicht uw bestelling af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld. Indien de bestelling bij levering geweigerd wordt, worden de gemaakte kosten van de verzending in rekening gebracht. 

4.8 Het risico en de zorg van een bestelling gaat op het moment van aflevering op u over. Kim Werner neemt vanaf dat moment geen verantwoording. 

4.9 Kim Werner is niet aansprakelijk voor een door de klant foutief opgegeven afleveradres (bedrijfsnaam, voor- en achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode en/of woonplaats). Eventuele extra verzendkosten zijn voor rekening van de klant.  


5. Reclames en retourzendingen

5.1 Een retournering kan binnen 14 dagen na levering per e-mail aangevraagd worden. Geef aan welke artikel(en) u wilt retourneren. 
Indien uw aanvraag goedgekeurd wordt ontvangt u van ons een retournummer, retourformulier en het retouradres.
Wacht onze goedkeuring en instructies af. Retourneringen zonder retournummer en/of retourformulier worden niet geaccepteerd. 
Retourzendingen zijn voor eigen rekening en eigen risico van de consument. 

5.2 Sale en archive sale artikelen accepteren wij niet retour. 

5.3 Non-EU orders accepteren wij niet retour. 

5.4 Retour artikelen worden niet vergoed en/of geruild indien:

- Originele merk-, prijs- en/of beveiliginglabels van het artikel zijn verwijderd en/of verplaatst.

- De eventuele verpakking van het artikel beschadigd is, en/of ontbreekt en/of incompleet is.

- Het artikel gedragen en/of gewassen is.

- Het artikel gebruik- en/of draagsporen vertoont.

- Het artikel vlekken en/of parfum/rook geur heeft.

- Schoenzolen beschadigd zijn. 

- Het artikel beschadigd is en/of u zelf getracht heeft de schade/het gebrek te herstellen.

- De voorgeschreven gebruik- en was instructies van het artikel niet zijn opgevolgd.

5.5 Oorbellen en sokken worden wegens hygiënische redenen niet retour genomen.

5.6 Wij verwachten een retournering in perfecte conditie en controleren nauwkeurig. Na goedkeuring van uw retournering ontvangt u binnen 14 dagen een bevestiging per e-mail.
Via Multisafepay crediteren wij het aankoopbedrag op de rekening waarmee de bestelling is voldaan. 

5.7 Ruilen: plaats een nieuwe bestelling en volg bovenstaande stappen voor een retournering. 

5.8 Eventuele gebreken dienen per email binnen zeven dagen na ontvangst van uw bestelling gemotiveerd te worden gemeld. Indien is aangetoond dat het artikel niet aan de overeenkomst voldoet, heeft Kim Werner de keuze om het betreffende artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw artikel. Mocht dit niet realiseerbaar zijn, zal Kim Werner overgaan tot crediteren van het aankoopbedrag van het betreffende artikel.

5.9 Klachten die ontstaan doordat een artikel niet volgens wasvoorschrift gewassen/gereinigd en/of gestreken is, worden niet gegrond geacht. Problemen, die ontstaan door gebruik van het artikel, met o.a. ritsen, drukkers, knopen, scheuren in de stof, losse stiksels en naden worden niet aangenomen als klacht. Problemen, die ontstaan door het dragen van schoenen, met schoenzolen, hakken, ritsen, veters en/of overige beschadigingen aan de schoenen, worden niet aangenomen als klacht. Eigenschappen als pluizen of pillen van knitwear, krimpen van katoen en linnen, het uitlopen van stretch en tweed kunnen wij niet als klacht beschouwen. Deze eigenschappen zijn inherent aan het materiaal.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Kim Werner en van het personeel en de producten van Kim Werner voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Kim Werner is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

6.2 Kim Werner aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Kim Werner.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van Kim Werner jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Kim Werner verschuldigd is.


6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestellingen en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Kim Werner, dan wel tussen Kim Werner en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Kim Werner, is Kim Werner niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kim Werner.

 

7. Overmacht

7.1 Kim Werner heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kim Werner gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Kim Werner kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

8. Privacy

8.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken en verzenden van uw bestelling of om u te informeren per nieuwsbrief en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

8.2 Kim Werner maakt gebruik van Secure Socket Layers (SSL), encryptie-protocollen die de communicatie op het internet beveiligen.

8.3 Klik hier voor onze privacy policy. 

 

9. Diversen

9.1 Indien u aan Kim Werner schriftelijk opgave doet van een adres, is Kim Werner gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Kim Werner schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Kim Werner gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kim Werner deze algemene voorwaarden soepel toepast.

9.3 Kim Werner is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.4 Kim Werner betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op de website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Kim Werner aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij Kim Werner.

 

10. Eigendomsrechten

10.1 De eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, ander beeldmateriaal en overige materialen berusten bij Kim Werner.

10.2 U mag deze website en/of delen van deze website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11.3 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door Kim Werner aangepast worden.

Klantenservice